نیمکت هوشمند _ سوالات چهارم و پنجم و ششم

کمک آموزشی مقطع ابتدایی

درس سوم ( گیاهان ، موجودات پر ارزش ) علوم چهارم
سوالات تشریحی


1 – شخم زدن چه مزیت هایی دارد ؟
2 – در سال چند بار زمین ها را شخم می زنند ؟
3 – شخم زدن با گاو بهتر است یا با تراکتور ؟
4 – عده ای عقیده دارند که تراکتور نباید وارد زمین های کشاورزی شود . دلیل چیست ؟
5 – به چه علف هایی علف های هرز می گویند ؟
6 – رشد علف های هرز چه ضرری برای کارهای کشاورزی دارد ؟
7 – برای دفع آفت ها چه کاری می توان کرد ؟ ( 2 مورد )
8 – آفت را تعریف کنید .
9 – چند نوع گیاه نام ببرید که برای خوش مزه یا خوش بو شدن به غذاها اضافه می کنیم .
10 – ادویه چیست ؟ دو مثال بزنید .
11 – خرما برای رشد به چه آب و هوایی نیاز دارد ؟
12 – به موادی که برای خوش بو کردن و خوش مزه کردن غذا به کار می برند ، چه می گویند ؟
13 –  دو گیاه دارویی نام ببرید ؟
14 – کشت دیم را تعریف کنید .
15 – کشاورزی را تعریف کنید .
19 – گیاهانی که به عنوان دارو استفاده می شوند عبارتند از :؟
17 – مراحل مختلف کشاورزی را نام ببرید .
18 – گیاهانی که در رنگرزی به کار می روند عبارتند از :؟
19 – دو راه مبارزه با آفت ها را بنویسید .
20 – برای مبارزه با علف های هرز چه باید کرد ؟
21 – کار کشاورزی یعنی چه ؟
22 – پدر علی مزرعه ی خود را با تراکتور و پدر محمد مزرعه خود را با گاو شخم زد و هر دو در آن گندم کاشتند . به نظر شما محصول کدام مزرعه بیش تر است ؟ چرا ؟

سوالات تکمیلی


23 – کار کشاورزی یعنی .......... گیاهان مفید .
24 – به زیر و رو کردن خاک و آماده کردن برای کاشتن تخم ، ............ می گویند .
25 – دو حشره ی مفید برای کشاورزی ، ........ و ......... هستند .
26 – برای صرفه جوبی در مصرف آب ، کشاورزان از کشت .......... استفاده می کنند .
27 – ادویه بیش تر از کشورهای .......... به دست می آید .
28 – گردو در آب و هوای ........ بهتر رشد می کند .
29 – بهترین دوره برای سم پاشی ، زمانی است که حشره در حالت ........ به سر می برد .
30 – اولین مرحله ی کشاورزی ، .......... می باشد .
31 – مهم ترین زمان سم پاشی ، هنگامی است که حشره به صورت ........... است .
32 – موادی که برای خوش بو کردن و خوش مزه کردن غذا ها به آن اضافه می کنیم ، ....... نام دارند .
33 – علف هایی که در لابه لای گیاهان می روید .......... نام دارد .
34 – به دارچین و زعفران که برای خوشبو کردن غذا به کار می رود ........ می گویند .

سوالات چهار گزینه ای


35 – خرما برای رشد و نمو به چه آب و هوایی نیاز دارد ؟        الف ) گرم وخشک                           ب ) سرد و کوهستانی
         ج ) گرم و مرطوب                         د ) سرد و خشک
36 – گردو در چه نوع آب و هوایی رشد می کند ؟
         الف ) گرم و خشک                 ب ) سرد و کوهستانی        
             ج ) گرم و مرطوب               د ) سرد و خشک
 37 – از گیاهان زیر کدام دسته مصرف دارویی دارد ؟
       الف ) زعفران و زرد چوبه                 ب ) پوست انار و حنا
         ج ) خاکشیر و به دانه                     د ) چای و قهوه
38 – مهم ترین و بهترین زمان برای سم پاشی و از بین بردن حشره و آفت ها چه موقع است ؟
         الف ) حشره بالغ                           ب ) تخم حشره
           ج ) پیله                                       د ) نوزاد حشره
39 – کدام یک از گیاهان زیر به عنوان ادویه مصرف می شوند ؟
          الف ) گل گاو زبان                      ب ) زرد چوبه
            ج ) خاکشیر                               د ) چای
40 – اولین کار در کشاورزی چیست ؟
            الف ) آب دادن                           ب ) کاشتن دانه
              ج ) شخم زدن                         د ) سم پاشی
41 – کدام یک از حشرات زیر آفت هستند و دسته جمعی به مزارع حمله می کنند ؟
      الف ) عنکبوت      ب ) زنبور          ج ) ملخ           د ) مگس
42 – ادویه بیش تر در چه مناطقی به دست می آید ؟
       الف )  گرم وخشک                   ب ) معتدل
          ج ) گرم و مرطوب                د ) سرد و کوهستانی
43 – کدام گیاه ، ادویه نیست ؟
        الف ) فلفل                           ب ) زرد چوبه
            ج ) قهوه                         د ) دارچین
44 – کدام مورد صحیح نیست ؟
الف ) قهوه و چای نوشیدنی هستند .
ب ) از پوست انار و گردو در صنعت رنگرزی استفاده می شود .
ج ) فلفل و زرد چوبه جزو دسته ی ادویه ها هستند .
د ) اولین کار در کشاورزی ، مبارزه با آفت هاست .


سوالات صحیح و غلط
جمله ی صحیح یا غلط را با علامت ( × ) مشخص کنید .


45 – ‹‹ به دانه ›› خاصیت دارویی دارد .
             ص                                  غ
46 – خرما برای رشد به آب و هوای گرم و خشک نیاز دارد .
              ص                                  غ
47 – بهترین زمان برای سم پاشی آفتی مانند پروانه ، هنگام تشکیل پیله است .
               ص                                    غ
48 – از گیاهانی مانند انار ، گردو در صنعت رنگرزی استفاده می شود .
               ص                                   غ
49 – آب مقطر برای رشد گیاهان مناسب است .
                ص                                     غ
50 – کشتی که با آب برف و باران آبیاری می شود ، کشت دیم نامیده می شود .
               ص                                        غ
51 – ادویه بیش تر از کشورهای گرم و خشک به دست می آید .
                     ص                                     غ
52 – به موادی که برای خوش مزه کردن غذا به کار می رود ادویه می گویند .
                    ص                                      غ
53 – از گلبرگ گیاهان در صنعت رنگرزی استفاده می شود .
                   ص                                        غ
54 – در کشاورزی ، برای این که کار شخم زدن بهتر و سریع تر انجام شود از گاو استفاده می کنند .
                 ص                                       غ
55 – گردو در نقاط سرد و کوهستانی به خوبی رشد می کند .
                 ص                                     غ

 

[ یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 4:16 ] [ محتبی آرمیده ]

[ ]